کمترین: 
61.13
بیشترین: 
62.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.3
زمان: 
12/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 62.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 00:32","price":61.19},{"date":"1396/12/25 02:00","price":61.16},{"date":"1396/12/25 03:00","price":61.23},{"date":"1396/12/25 03:32","price":61.24},{"date":"1396/12/25 04:00","price":61.23},{"date":"1396/12/25 05:00","price":61.13},{"date":"1396/12/25 05:32","price":61.19},{"date":"1396/12/25 06:32","price":61.16},{"date":"1396/12/25 09:32","price":61.26},{"date":"1396/12/25 10:00","price":61.27},{"date":"1396/12/25 10:32","price":61.3},{"date":"1396/12/25 11:00","price":61.24},{"date":"1396/12/25 12:00","price":61.2},{"date":"1396/12/25 13:00","price":61.38},{"date":"1396/12/25 13:32","price":61.39},{"date":"1396/12/25 14:00","price":61.41},{"date":"1396/12/25 14:32","price":61.34},{"date":"1396/12/25 15:00","price":61.37},{"date":"1396/12/25 15:32","price":61.34},{"date":"1396/12/25 16:32","price":61.37},{"date":"1396/12/25 17:00","price":61.3},{"date":"1396/12/25 18:00","price":61.19},{"date":"1396/12/25 18:32","price":61.26},{"date":"1396/12/25 19:00","price":61.24},{"date":"1396/12/25 19:32","price":61.98},{"date":"1396/12/25 20:00","price":62.14},{"date":"1396/12/25 20:32","price":62.33},{"date":"1396/12/25 21:00","price":62.22},{"date":"1396/12/25 21:32","price":62.27},{"date":"1396/12/25 22:00","price":62.39},{"date":"1396/12/25 22:32","price":62.27},{"date":"1396/12/25 23:00","price":62.28},{"date":"1396/12/25 23:32","price":62.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399