کمترین: 
605
بیشترین: 
633.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
633
زمان: 
12/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 00:30","price":616.9},{"date":"1396/12/25 01:00","price":616},{"date":"1396/12/25 01:30","price":622},{"date":"1396/12/25 02:00","price":623.31},{"date":"1396/12/25 02:30","price":621.37},{"date":"1396/12/25 03:00","price":622.45},{"date":"1396/12/25 03:30","price":622.36},{"date":"1396/12/25 04:00","price":624},{"date":"1396/12/25 04:30","price":610},{"date":"1396/12/25 05:00","price":605},{"date":"1396/12/25 06:00","price":607.61},{"date":"1396/12/25 06:30","price":610},{"date":"1396/12/25 07:00","price":612.58},{"date":"1396/12/25 07:30","price":612.5},{"date":"1396/12/25 09:00","price":622.13},{"date":"1396/12/25 09:30","price":624.47},{"date":"1396/12/25 10:00","price":623.26},{"date":"1396/12/25 12:00","price":626.52},{"date":"1396/12/25 12:30","price":629.13},{"date":"1396/12/25 13:00","price":626.7},{"date":"1396/12/25 13:30","price":617.43},{"date":"1396/12/25 14:00","price":614.5},{"date":"1396/12/25 15:00","price":614.12},{"date":"1396/12/25 15:30","price":618},{"date":"1396/12/25 16:00","price":621.41},{"date":"1396/12/25 16:30","price":622.92},{"date":"1396/12/25 17:00","price":627.55},{"date":"1396/12/25 17:30","price":627.9},{"date":"1396/12/25 18:00","price":628.89},{"date":"1396/12/25 18:30","price":629.41},{"date":"1396/12/25 19:00","price":628},{"date":"1396/12/25 19:30","price":633.83},{"date":"1396/12/25 21:00","price":629.32},{"date":"1396/12/25 21:30","price":630.86},{"date":"1396/12/25 22:00","price":632.75},{"date":"1396/12/25 22:30","price":631.66},{"date":"1396/12/25 23:00","price":631.5},{"date":"1396/12/25 23:30","price":633}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398