کمترین: 
7989.6
بیشترین: 
8538.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8527.4
زمان: 
12/25 23:30
قیمت بیت کوین امروز 25 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 اسفند 1396 , 8527.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 00:00","price":8213},{"date":"1396/12/25 00:30","price":8258.1},{"date":"1396/12/25 01:00","price":8185.4},{"date":"1396/12/25 01:30","price":8291.1},{"date":"1396/12/25 02:00","price":8300.5},{"date":"1396/12/25 02:30","price":8313.1},{"date":"1396/12/25 03:00","price":8278.5},{"date":"1396/12/25 03:30","price":8245.5},{"date":"1396/12/25 04:00","price":8304.6},{"date":"1396/12/25 04:30","price":8050.1},{"date":"1396/12/25 05:00","price":7989.6},{"date":"1396/12/25 06:00","price":8062},{"date":"1396/12/25 06:30","price":8100},{"date":"1396/12/25 07:00","price":8073},{"date":"1396/12/25 07:30","price":8004.1},{"date":"1396/12/25 09:00","price":8210.9},{"date":"1396/12/25 09:30","price":8175},{"date":"1396/12/25 10:00","price":8200.8},{"date":"1396/12/25 12:00","price":8251.7},{"date":"1396/12/25 12:30","price":8237.2},{"date":"1396/12/25 13:00","price":8231.2},{"date":"1396/12/25 13:30","price":8185.9},{"date":"1396/12/25 14:00","price":8137.3},{"date":"1396/12/25 15:00","price":8144.2},{"date":"1396/12/25 16:00","price":8180.7},{"date":"1396/12/25 16:30","price":8190.6},{"date":"1396/12/25 17:00","price":8489.1},{"date":"1396/12/25 17:30","price":8438.4},{"date":"1396/12/25 18:00","price":8490},{"date":"1396/12/25 18:30","price":8455.4},{"date":"1396/12/25 19:00","price":8490.3},{"date":"1396/12/25 19:30","price":8538.5},{"date":"1396/12/25 21:00","price":8530},{"date":"1396/12/25 21:30","price":8506.2},{"date":"1396/12/25 22:00","price":8517.9},{"date":"1396/12/25 23:00","price":8507},{"date":"1396/12/25 23:30","price":8527.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398