کمترین: 
1.8848
بیشترین: 
1.9137
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9116
زمان: 
12/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 1.9116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 00:00","price":1.8944},{"date":"1396/12/25 00:32","price":1.8937},{"date":"1396/12/25 01:00","price":1.8935},{"date":"1396/12/25 02:00","price":1.8952},{"date":"1396/12/25 02:32","price":1.8962},{"date":"1396/12/25 04:00","price":1.8954},{"date":"1396/12/25 04:32","price":1.8962},{"date":"1396/12/25 05:00","price":1.8937},{"date":"1396/12/25 05:32","price":1.8946},{"date":"1396/12/25 06:00","price":1.8948},{"date":"1396/12/25 06:32","price":1.8941},{"date":"1396/12/25 07:00","price":1.8938},{"date":"1396/12/25 07:32","price":1.8934},{"date":"1396/12/25 08:00","price":1.8942},{"date":"1396/12/25 08:32","price":1.8938},{"date":"1396/12/25 09:00","price":1.8942},{"date":"1396/12/25 09:32","price":1.8959},{"date":"1396/12/25 10:00","price":1.897},{"date":"1396/12/25 10:32","price":1.898},{"date":"1396/12/25 11:00","price":1.8969},{"date":"1396/12/25 11:32","price":1.895},{"date":"1396/12/25 12:00","price":1.8933},{"date":"1396/12/25 12:32","price":1.8942},{"date":"1396/12/25 13:00","price":1.8973},{"date":"1396/12/25 13:32","price":1.8969},{"date":"1396/12/25 14:00","price":1.8971},{"date":"1396/12/25 14:32","price":1.8953},{"date":"1396/12/25 15:00","price":1.8952},{"date":"1396/12/25 15:32","price":1.8954},{"date":"1396/12/25 16:00","price":1.8988},{"date":"1396/12/25 16:32","price":1.8973},{"date":"1396/12/25 17:00","price":1.889},{"date":"1396/12/25 17:32","price":1.8848},{"date":"1396/12/25 18:00","price":1.8902},{"date":"1396/12/25 18:32","price":1.8882},{"date":"1396/12/25 19:00","price":1.8905},{"date":"1396/12/25 19:32","price":1.9137},{"date":"1396/12/25 20:00","price":1.9048},{"date":"1396/12/25 20:32","price":1.9085},{"date":"1396/12/25 21:00","price":1.9082},{"date":"1396/12/25 21:32","price":1.911},{"date":"1396/12/25 22:00","price":1.9131},{"date":"1396/12/25 22:32","price":1.9103},{"date":"1396/12/25 23:00","price":1.9083},{"date":"1396/12/25 23:32","price":1.9116}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398