کمترین: 
61.97
بیشترین: 
61.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.97
زمان: 
12/24 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 24 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 61.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 16:32","price":61.97}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398