کمترین: 
0
بیشترین: 
2950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2950
زمان: 
12/24 12:50
قیمت منات آذربایجان امروز 24 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 2950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":2945},{"date":"1396/12/24 12:50","price":2950}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398