کمترین: 
0
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.6
زمان: 
12/24 10:00
قیمت افغانی امروز 24 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 54.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":54.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398