کمترین: 
0
بیشترین: 
6915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6903
زمان: 
12/24 12:30
قیمت پوند امروز 24 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 اسفند 1396 , 6903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":6915},{"date":"1396/12/24 11:00","price":6913},{"date":"1396/12/24 11:10","price":6910},{"date":"1396/12/24 12:30","price":6903}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398