کمترین: 
0
بیشترین: 
5916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5910
زمان: 
12/24 15:00
قیمت یورو امروز 24 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 24 اسفند 1396 , 5910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":5874},{"date":"1396/12/24 10:20","price":5869},{"date":"1396/12/24 11:10","price":5911},{"date":"1396/12/24 11:30","price":5916},{"date":"1396/12/24 12:30","price":5911},{"date":"1396/12/24 12:40","price":5804},{"date":"1396/12/24 12:50","price":5905},{"date":"1396/12/24 15:00","price":5910}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398