کمترین: 
0
بیشترین: 
4831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4826
زمان: 
12/24 15:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 4826 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":4831},{"date":"1396/12/24 11:10","price":4823},{"date":"1396/12/24 11:30","price":4816},{"date":"1396/12/24 11:40","price":4819},{"date":"1396/12/24 11:50","price":4821},{"date":"1396/12/24 12:00","price":4824},{"date":"1396/12/24 12:20","price":4823},{"date":"1396/12/24 12:30","price":4821},{"date":"1396/12/24 12:40","price":4817},{"date":"1396/12/24 13:20","price":4819},{"date":"1396/12/24 13:30","price":4818},{"date":"1396/12/24 13:40","price":4817},{"date":"1396/12/24 14:00","price":4819},{"date":"1396/12/24 14:40","price":4828},{"date":"1396/12/24 15:00","price":4826}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398