کمترین: 
0
بیشترین: 
4856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4849
زمان: 
12/24 15:00
قیمت دلار امروز 24 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 24 اسفند 1396 , 4849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":4851},{"date":"1396/12/24 10:10","price":4855},{"date":"1396/12/24 10:20","price":4851},{"date":"1396/12/24 10:50","price":4856},{"date":"1396/12/24 11:00","price":4848},{"date":"1396/12/24 11:10","price":4843},{"date":"1396/12/24 11:30","price":4838},{"date":"1396/12/24 11:40","price":4840},{"date":"1396/12/24 11:50","price":4842},{"date":"1396/12/24 12:00","price":4843},{"date":"1396/12/24 12:10","price":4844},{"date":"1396/12/24 12:20","price":4843},{"date":"1396/12/24 12:30","price":4842},{"date":"1396/12/24 12:40","price":4839},{"date":"1396/12/24 12:50","price":4837},{"date":"1396/12/24 13:20","price":4839},{"date":"1396/12/24 13:30","price":4838},{"date":"1396/12/24 13:40","price":4837},{"date":"1396/12/24 13:50","price":4843},{"date":"1396/12/24 14:00","price":4845},{"date":"1396/12/24 14:40","price":4850},{"date":"1396/12/24 15:00","price":4849}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398