کمترین: 
0
بیشترین: 
10024.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10024.5
زمان: 
12/24 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 24 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 10024.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":10024.5},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":10024.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398