کمترین: 
0
بیشترین: 
5271.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5271.3
زمان: 
12/24 10:00
قیمت پوند امروز 24 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 اسفند 1396 , 5271.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 09:10","price":5271.3},{"date":"1396/12/24 09:50","price":0},{"date":"1396/12/24 10:00","price":5271.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398