کمترین: 
656000
بیشترین: 
663900
قیمت تقلبی: 
659000
زمان: 
12/24 20:05
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 659000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 07:55","price":663900},{"date":"1396/12/24 11:40","price":663500},{"date":"1396/12/24 12:05","price":659500},{"date":"1396/12/24 12:10","price":659300},{"date":"1396/12/24 12:15","price":657000},{"date":"1396/12/24 12:25","price":656000},{"date":"1396/12/24 12:35","price":656500},{"date":"1396/12/24 12:40","price":657000},{"date":"1396/12/24 12:55","price":658000},{"date":"1396/12/24 13:10","price":658700},{"date":"1396/12/24 13:15","price":659700},{"date":"1396/12/24 13:30","price":660500},{"date":"1396/12/24 13:35","price":661000},{"date":"1396/12/24 13:40","price":661500},{"date":"1396/12/24 13:50","price":661700},{"date":"1396/12/24 13:55","price":662000},{"date":"1396/12/24 14:05","price":662200},{"date":"1396/12/24 17:10","price":661000},{"date":"1396/12/24 20:05","price":659000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398