کمترین: 
608.79
بیشترین: 
651
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.64
زمان: 
12/24 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 613.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 03:00","price":647.32},{"date":"1396/12/24 03:30","price":651},{"date":"1396/12/24 06:00","price":630},{"date":"1396/12/24 06:30","price":621},{"date":"1396/12/24 07:00","price":626.13},{"date":"1396/12/24 07:30","price":627.89},{"date":"1396/12/24 08:00","price":623.31},{"date":"1396/12/24 08:30","price":628.98},{"date":"1396/12/24 09:00","price":622.92},{"date":"1396/12/24 09:30","price":620},{"date":"1396/12/24 10:00","price":612.41},{"date":"1396/12/24 10:30","price":608.79},{"date":"1396/12/24 11:30","price":611.82},{"date":"1396/12/24 15:00","price":646.45},{"date":"1396/12/24 15:30","price":650.88},{"date":"1396/12/24 16:00","price":640.17},{"date":"1396/12/24 16:30","price":640},{"date":"1396/12/24 17:00","price":639.75},{"date":"1396/12/24 18:00","price":646},{"date":"1396/12/24 18:30","price":640.8},{"date":"1396/12/24 19:00","price":626.96},{"date":"1396/12/24 19:30","price":626.67},{"date":"1396/12/24 20:00","price":624.03},{"date":"1396/12/24 20:30","price":625},{"date":"1396/12/24 21:30","price":615},{"date":"1396/12/24 22:30","price":614.46},{"date":"1396/12/24 23:00","price":612},{"date":"1396/12/24 23:30","price":613.64}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398