کمترین: 
7755
بیشترین: 
8312.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8216.7
زمان: 
12/24 23:30
قیمت بیت کوین امروز 24 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 8216.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 03:00","price":8227.1},{"date":"1396/12/24 03:30","price":8189},{"date":"1396/12/24 06:00","price":7886.6},{"date":"1396/12/24 06:30","price":7775.5},{"date":"1396/12/24 07:00","price":7939.4},{"date":"1396/12/24 07:30","price":7867.1},{"date":"1396/12/24 08:00","price":7844.1},{"date":"1396/12/24 08:30","price":7899.4},{"date":"1396/12/24 09:00","price":7824.6},{"date":"1396/12/24 09:30","price":7782.4},{"date":"1396/12/24 10:00","price":7755},{"date":"1396/12/24 10:30","price":7822},{"date":"1396/12/24 11:00","price":7889.6},{"date":"1396/12/24 11:30","price":7869.9},{"date":"1396/12/24 15:00","price":8209.7},{"date":"1396/12/24 15:30","price":8236.3},{"date":"1396/12/24 16:00","price":8165.1},{"date":"1396/12/24 16:30","price":8160.8},{"date":"1396/12/24 17:00","price":8186.2},{"date":"1396/12/24 18:00","price":8312.6},{"date":"1396/12/24 18:30","price":8285.9},{"date":"1396/12/24 19:00","price":8050.1},{"date":"1396/12/24 19:30","price":8070.1},{"date":"1396/12/24 20:00","price":8073.1},{"date":"1396/12/24 20:30","price":8104.1},{"date":"1396/12/24 21:00","price":8198.8},{"date":"1396/12/24 21:30","price":8152},{"date":"1396/12/24 22:00","price":8134},{"date":"1396/12/24 22:30","price":8112.9},{"date":"1396/12/24 23:00","price":8211},{"date":"1396/12/24 23:30","price":8216.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398