کمترین: 
2.67
بیشترین: 
2.749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.683
زمان: 
12/24 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 24 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 2.683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 00:00","price":2.738},{"date":"1396/12/24 01:00","price":2.739},{"date":"1396/12/24 02:32","price":2.74},{"date":"1396/12/24 03:00","price":2.739},{"date":"1396/12/24 03:32","price":2.736},{"date":"1396/12/24 04:08","price":2.737},{"date":"1396/12/24 04:32","price":2.736},{"date":"1396/12/24 05:00","price":2.737},{"date":"1396/12/24 05:32","price":2.736},{"date":"1396/12/24 06:00","price":2.735},{"date":"1396/12/24 06:32","price":2.733},{"date":"1396/12/24 07:00","price":2.732},{"date":"1396/12/24 07:32","price":2.735},{"date":"1396/12/24 08:00","price":2.736},{"date":"1396/12/24 08:32","price":2.74},{"date":"1396/12/24 09:00","price":2.739},{"date":"1396/12/24 10:00","price":2.732},{"date":"1396/12/24 10:32","price":2.735},{"date":"1396/12/24 11:00","price":2.732},{"date":"1396/12/24 11:32","price":2.728},{"date":"1396/12/24 12:32","price":2.731},{"date":"1396/12/24 13:00","price":2.732},{"date":"1396/12/24 14:00","price":2.739},{"date":"1396/12/24 15:00","price":2.744},{"date":"1396/12/24 15:32","price":2.745},{"date":"1396/12/24 16:00","price":2.749},{"date":"1396/12/24 16:32","price":2.736},{"date":"1396/12/24 17:00","price":2.732},{"date":"1396/12/24 17:32","price":2.734},{"date":"1396/12/24 18:00","price":2.729},{"date":"1396/12/24 18:32","price":2.686},{"date":"1396/12/24 19:32","price":2.675},{"date":"1396/12/24 20:00","price":2.673},{"date":"1396/12/24 20:32","price":2.671},{"date":"1396/12/24 21:00","price":2.672},{"date":"1396/12/24 21:32","price":2.67},{"date":"1396/12/24 22:00","price":2.673},{"date":"1396/12/24 22:32","price":2.686},{"date":"1396/12/24 23:00","price":2.683}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398