کمترین: 
1.9145
بیشترین: 
1.9315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.923
زمان: 
12/24 23:32
قیمت بنزین امروز 24 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1.923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 00:00","price":1.9225},{"date":"1396/12/24 01:00","price":1.921},{"date":"1396/12/24 02:00","price":1.9215},{"date":"1396/12/24 02:32","price":1.921},{"date":"1396/12/24 03:00","price":1.922},{"date":"1396/12/24 03:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/24 04:08","price":1.9244},{"date":"1396/12/24 04:32","price":1.925},{"date":"1396/12/24 05:00","price":1.9245},{"date":"1396/12/24 05:32","price":1.9255},{"date":"1396/12/24 06:32","price":1.9275},{"date":"1396/12/24 07:00","price":1.9255},{"date":"1396/12/24 08:32","price":1.925},{"date":"1396/12/24 09:32","price":1.9255},{"date":"1396/12/24 10:00","price":1.9235},{"date":"1396/12/24 11:32","price":1.9215},{"date":"1396/12/24 12:00","price":1.921},{"date":"1396/12/24 12:32","price":1.9212},{"date":"1396/12/24 13:00","price":1.9145},{"date":"1396/12/24 13:32","price":1.9165},{"date":"1396/12/24 14:00","price":1.9192},{"date":"1396/12/24 15:00","price":1.9235},{"date":"1396/12/24 15:32","price":1.9238},{"date":"1396/12/24 16:00","price":1.9225},{"date":"1396/12/24 16:32","price":1.9245},{"date":"1396/12/24 17:00","price":1.9255},{"date":"1396/12/24 17:32","price":1.9231},{"date":"1396/12/24 18:00","price":1.9178},{"date":"1396/12/24 18:32","price":1.921},{"date":"1396/12/24 19:32","price":1.9315},{"date":"1396/12/24 20:00","price":1.93},{"date":"1396/12/24 20:32","price":1.9282},{"date":"1396/12/24 21:00","price":1.9265},{"date":"1396/12/24 21:32","price":1.927},{"date":"1396/12/24 22:00","price":1.9225},{"date":"1396/12/24 22:32","price":1.924},{"date":"1396/12/24 23:00","price":1.9235},{"date":"1396/12/24 23:32","price":1.923}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398