کمترین: 
572.63
بیشترین: 
575.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575.13
زمان: 
12/24 23:00
قیمت گازوئیل امروز 24 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 575.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 00:00","price":573.13},{"date":"1396/12/24 01:00","price":572.88},{"date":"1396/12/24 01:32","price":572.75},{"date":"1396/12/24 02:00","price":573},{"date":"1396/12/24 05:00","price":573.13},{"date":"1396/12/24 05:32","price":573.38},{"date":"1396/12/24 06:00","price":573.13},{"date":"1396/12/24 06:32","price":573.88},{"date":"1396/12/24 08:00","price":574.13},{"date":"1396/12/24 08:32","price":573.88},{"date":"1396/12/24 09:32","price":574.13},{"date":"1396/12/24 10:00","price":573.63},{"date":"1396/12/24 11:00","price":574.13},{"date":"1396/12/24 11:32","price":573.63},{"date":"1396/12/24 12:00","price":574},{"date":"1396/12/24 12:32","price":574.63},{"date":"1396/12/24 13:00","price":573.13},{"date":"1396/12/24 13:32","price":573.88},{"date":"1396/12/24 14:00","price":574.63},{"date":"1396/12/24 15:00","price":575.63},{"date":"1396/12/24 16:32","price":575.5},{"date":"1396/12/24 17:00","price":575.63},{"date":"1396/12/24 17:32","price":574.63},{"date":"1396/12/24 18:00","price":572.63},{"date":"1396/12/24 18:32","price":574.5},{"date":"1396/12/24 19:32","price":575.13},{"date":"1396/12/24 20:00","price":574.88},{"date":"1396/12/24 20:32","price":574.63},{"date":"1396/12/24 21:00","price":575.63},{"date":"1396/12/24 21:32","price":575.88},{"date":"1396/12/24 22:00","price":574.63},{"date":"1396/12/24 22:32","price":574.88},{"date":"1396/12/24 23:00","price":575.13}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398