کمترین: 
1.8836
بیشترین: 
1.8947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8939
زمان: 
12/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 1.8939 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 00:00","price":1.8867},{"date":"1396/12/24 01:00","price":1.887},{"date":"1396/12/24 02:00","price":1.8857},{"date":"1396/12/24 02:32","price":1.8855},{"date":"1396/12/24 03:00","price":1.8852},{"date":"1396/12/24 03:32","price":1.8849},{"date":"1396/12/24 04:08","price":1.888},{"date":"1396/12/24 04:32","price":1.8867},{"date":"1396/12/24 05:00","price":1.8869},{"date":"1396/12/24 05:32","price":1.8866},{"date":"1396/12/24 06:00","price":1.8872},{"date":"1396/12/24 06:32","price":1.8881},{"date":"1396/12/24 07:00","price":1.8882},{"date":"1396/12/24 08:00","price":1.8883},{"date":"1396/12/24 08:32","price":1.8886},{"date":"1396/12/24 09:00","price":1.8883},{"date":"1396/12/24 09:32","price":1.8874},{"date":"1396/12/24 10:00","price":1.8862},{"date":"1396/12/24 10:32","price":1.8892},{"date":"1396/12/24 11:00","price":1.8883},{"date":"1396/12/24 11:32","price":1.8881},{"date":"1396/12/24 12:00","price":1.8882},{"date":"1396/12/24 12:32","price":1.8883},{"date":"1396/12/24 13:00","price":1.8867},{"date":"1396/12/24 13:32","price":1.8882},{"date":"1396/12/24 14:00","price":1.8859},{"date":"1396/12/24 14:32","price":1.887},{"date":"1396/12/24 15:00","price":1.8912},{"date":"1396/12/24 15:32","price":1.8904},{"date":"1396/12/24 16:00","price":1.8903},{"date":"1396/12/24 16:32","price":1.8914},{"date":"1396/12/24 17:00","price":1.8887},{"date":"1396/12/24 17:32","price":1.8947},{"date":"1396/12/24 18:00","price":1.8836},{"date":"1396/12/24 18:32","price":1.8897},{"date":"1396/12/24 19:00","price":1.8941},{"date":"1396/12/24 19:32","price":1.8937},{"date":"1396/12/24 20:00","price":1.8931},{"date":"1396/12/24 20:32","price":1.8929},{"date":"1396/12/24 21:00","price":1.8942},{"date":"1396/12/24 21:32","price":1.8946},{"date":"1396/12/24 22:00","price":1.8919},{"date":"1396/12/24 22:32","price":1.8923},{"date":"1396/12/24 23:00","price":1.8946},{"date":"1396/12/24 23:32","price":1.8939}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399