کمترین: 
64.78
بیشترین: 
65.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.11
زمان: 
12/24 23:32
قیمت نفت برنت امروز 24 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 65.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 00:00","price":64.81},{"date":"1396/12/24 01:00","price":64.82},{"date":"1396/12/24 01:32","price":64.83},{"date":"1396/12/24 02:00","price":64.9},{"date":"1396/12/24 04:08","price":65.02},{"date":"1396/12/24 04:32","price":64.95},{"date":"1396/12/24 05:00","price":64.91},{"date":"1396/12/24 05:32","price":64.94},{"date":"1396/12/24 06:00","price":64.92},{"date":"1396/12/24 06:32","price":65},{"date":"1396/12/24 07:00","price":64.94},{"date":"1396/12/24 08:00","price":64.92},{"date":"1396/12/24 08:32","price":64.91},{"date":"1396/12/24 09:32","price":64.92},{"date":"1396/12/24 10:00","price":64.86},{"date":"1396/12/24 11:00","price":64.9},{"date":"1396/12/24 11:32","price":64.89},{"date":"1396/12/24 12:00","price":64.88},{"date":"1396/12/24 12:32","price":64.91},{"date":"1396/12/24 13:00","price":64.78},{"date":"1396/12/24 13:32","price":64.89},{"date":"1396/12/24 14:00","price":64.96},{"date":"1396/12/24 15:00","price":65.16},{"date":"1396/12/24 16:00","price":65.22},{"date":"1396/12/24 17:32","price":65.04},{"date":"1396/12/24 18:00","price":64.86},{"date":"1396/12/24 18:32","price":65},{"date":"1396/12/24 19:32","price":65.12},{"date":"1396/12/24 20:00","price":65.09},{"date":"1396/12/24 20:32","price":65.08},{"date":"1396/12/24 21:00","price":65.2},{"date":"1396/12/24 21:32","price":65.25},{"date":"1396/12/24 22:00","price":65.1},{"date":"1396/12/24 22:32","price":65.09},{"date":"1396/12/24 23:32","price":65.11}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398