کمترین: 
60.91
بیشترین: 
61.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.2
زمان: 
12/24 23:32
قیمت نفت سبک امروز 24 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 اسفند 1396 , 61.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/24 00:00","price":60.91},{"date":"1396/12/24 01:00","price":60.95},{"date":"1396/12/24 02:00","price":60.97},{"date":"1396/12/24 02:32","price":60.92},{"date":"1396/12/24 03:32","price":60.91},{"date":"1396/12/24 04:08","price":61.11},{"date":"1396/12/24 04:32","price":61.02},{"date":"1396/12/24 05:32","price":61.05},{"date":"1396/12/24 06:32","price":61.12},{"date":"1396/12/24 07:00","price":61.05},{"date":"1396/12/24 07:32","price":61.06},{"date":"1396/12/24 08:00","price":61.05},{"date":"1396/12/24 08:32","price":61.03},{"date":"1396/12/24 09:32","price":61.05},{"date":"1396/12/24 10:00","price":60.97},{"date":"1396/12/24 10:32","price":61.01},{"date":"1396/12/24 11:00","price":61.02},{"date":"1396/12/24 11:32","price":61.05},{"date":"1396/12/24 12:32","price":61.09},{"date":"1396/12/24 13:00","price":60.95},{"date":"1396/12/24 13:32","price":61.03},{"date":"1396/12/24 14:00","price":61.12},{"date":"1396/12/24 15:00","price":61.34},{"date":"1396/12/24 15:32","price":61.3},{"date":"1396/12/24 16:00","price":61.34},{"date":"1396/12/24 16:32","price":61.38},{"date":"1396/12/24 17:00","price":61.37},{"date":"1396/12/24 17:32","price":61.14},{"date":"1396/12/24 18:00","price":60.98},{"date":"1396/12/24 18:32","price":61.13},{"date":"1396/12/24 19:32","price":61.23},{"date":"1396/12/24 20:32","price":61.2},{"date":"1396/12/24 21:00","price":61.3},{"date":"1396/12/24 21:32","price":61.31},{"date":"1396/12/24 22:00","price":61.14},{"date":"1396/12/24 22:32","price":61.2},{"date":"1396/12/24 23:00","price":61.19},{"date":"1396/12/24 23:32","price":61.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398