کمترین: 
4824
بیشترین: 
4844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4831
زمان: 
12/23 19:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 4831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 11:20","price":4840},{"date":"1396/12/23 11:30","price":4834},{"date":"1396/12/23 11:40","price":4837},{"date":"1396/12/23 11:50","price":4841},{"date":"1396/12/23 12:10","price":4844},{"date":"1396/12/23 12:20","price":4843},{"date":"1396/12/23 12:40","price":4841},{"date":"1396/12/23 12:50","price":4836},{"date":"1396/12/23 13:20","price":4828},{"date":"1396/12/23 13:30","price":4827},{"date":"1396/12/23 13:50","price":4834},{"date":"1396/12/23 14:00","price":4829},{"date":"1396/12/23 14:20","price":4827},{"date":"1396/12/23 14:50","price":4824},{"date":"1396/12/23 15:00","price":4825},{"date":"1396/12/23 15:30","price":4828},{"date":"1396/12/23 15:40","price":4831},{"date":"1396/12/23 16:40","price":4829},{"date":"1396/12/23 19:40","price":4831}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398