کمترین: 
4807
بیشترین: 
4851
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4851
زمان: 
12/23 20:20
قیمت دلار امروز 23 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 23 اسفند 1396 , 4851 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:30","price":4821},{"date":"1396/12/23 10:50","price":4824},{"date":"1396/12/23 11:20","price":4819},{"date":"1396/12/23 11:30","price":4814},{"date":"1396/12/23 11:40","price":4816},{"date":"1396/12/23 11:50","price":4819},{"date":"1396/12/23 12:10","price":4820},{"date":"1396/12/23 12:40","price":4819},{"date":"1396/12/23 12:50","price":4815},{"date":"1396/12/23 13:20","price":4810},{"date":"1396/12/23 13:30","price":4809},{"date":"1396/12/23 13:50","price":4814},{"date":"1396/12/23 14:00","price":4811},{"date":"1396/12/23 14:10","price":4810},{"date":"1396/12/23 14:20","price":4809},{"date":"1396/12/23 14:50","price":4807},{"date":"1396/12/23 15:00","price":4808},{"date":"1396/12/23 15:30","price":4810},{"date":"1396/12/23 15:40","price":4812},{"date":"1396/12/23 16:20","price":4828},{"date":"1396/12/23 16:30","price":4825},{"date":"1396/12/23 16:40","price":4823},{"date":"1396/12/23 19:30","price":4839},{"date":"1396/12/23 19:40","price":4840},{"date":"1396/12/23 20:20","price":4851}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398