کمترین: 
12502
بیشترین: 
12602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12600
زمان: 
12/23 20:20
قیمت دینار بحرین امروز 23 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 12600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":12552},{"date":"1396/12/23 11:10","price":12504},{"date":"1396/12/23 13:50","price":12550},{"date":"1396/12/23 16:20","price":12502},{"date":"1396/12/23 16:40","price":12552},{"date":"1396/12/23 17:10","price":12550},{"date":"1396/12/23 17:20","price":12552},{"date":"1396/12/23 19:30","price":12550},{"date":"1396/12/23 19:40","price":12552},{"date":"1396/12/23 19:50","price":12602},{"date":"1396/12/23 20:20","price":12600}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398