کمترین: 
6915
بیشترین: 
6930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6915
زمان: 
12/23 15:20
قیمت پوند امروز 23 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 اسفند 1396 , 6915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 10:10","price":6918},{"date":"1396/12/23 10:30","price":6927},{"date":"1396/12/23 10:40","price":6930},{"date":"1396/12/23 12:00","price":6923},{"date":"1396/12/23 12:20","price":6917},{"date":"1396/12/23 12:40","price":6930},{"date":"1396/12/23 15:20","price":6915}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398