کمترین: 
5271.7
بیشترین: 
5271.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5271.7
زمان: 
12/23 09:10
قیمت پوند امروز 23 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 23 اسفند 1396 , 5271.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 09:10","price":5271.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398