کمترین: 
663500
بیشترین: 
667000
قیمت تقلبی: 
663500
زمان: 
12/23 19:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 23 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 663500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 08:05","price":664800},{"date":"1396/12/23 12:00","price":663500},{"date":"1396/12/23 12:05","price":663800},{"date":"1396/12/23 12:10","price":665200},{"date":"1396/12/23 12:25","price":664600},{"date":"1396/12/23 12:30","price":664700},{"date":"1396/12/23 12:40","price":665000},{"date":"1396/12/23 12:50","price":666000},{"date":"1396/12/23 12:55","price":666800},{"date":"1396/12/23 13:00","price":667000},{"date":"1396/12/23 13:05","price":666500},{"date":"1396/12/23 13:15","price":664500},{"date":"1396/12/23 13:25","price":665500},{"date":"1396/12/23 13:35","price":666500},{"date":"1396/12/23 13:55","price":666000},{"date":"1396/12/23 14:00","price":665700},{"date":"1396/12/23 14:10","price":665500},{"date":"1396/12/23 14:30","price":665900},{"date":"1396/12/23 14:35","price":666300},{"date":"1396/12/23 14:55","price":665700},{"date":"1396/12/23 15:40","price":665000},{"date":"1396/12/23 16:55","price":664500},{"date":"1396/12/23 17:25","price":663800},{"date":"1396/12/23 17:35","price":664100},{"date":"1396/12/23 19:00","price":664000},{"date":"1396/12/23 19:50","price":663500}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398