کمترین: 
2.712
بیشترین: 
2.796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.732
زمان: 
12/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 2.732 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":2.788},{"date":"1396/12/23 02:00","price":2.792},{"date":"1396/12/23 02:32","price":2.79},{"date":"1396/12/23 03:00","price":2.788},{"date":"1396/12/23 04:32","price":2.792},{"date":"1396/12/23 05:00","price":2.79},{"date":"1396/12/23 05:32","price":2.792},{"date":"1396/12/23 06:00","price":2.793},{"date":"1396/12/23 06:32","price":2.792},{"date":"1396/12/23 07:32","price":2.796},{"date":"1396/12/23 09:00","price":2.792},{"date":"1396/12/23 09:32","price":2.78},{"date":"1396/12/23 10:08","price":2.773},{"date":"1396/12/23 11:00","price":2.766},{"date":"1396/12/23 11:32","price":2.768},{"date":"1396/12/23 12:00","price":2.748},{"date":"1396/12/23 12:32","price":2.755},{"date":"1396/12/23 13:00","price":2.753},{"date":"1396/12/23 13:32","price":2.751},{"date":"1396/12/23 14:00","price":2.74},{"date":"1396/12/23 14:32","price":2.741},{"date":"1396/12/23 15:00","price":2.734},{"date":"1396/12/23 15:32","price":2.743},{"date":"1396/12/23 16:00","price":2.753},{"date":"1396/12/23 16:32","price":2.749},{"date":"1396/12/23 17:00","price":2.736},{"date":"1396/12/23 17:32","price":2.724},{"date":"1396/12/23 18:32","price":2.719},{"date":"1396/12/23 19:00","price":2.712},{"date":"1396/12/23 19:32","price":2.714},{"date":"1396/12/23 20:00","price":2.727},{"date":"1396/12/23 20:32","price":2.72},{"date":"1396/12/23 21:00","price":2.722},{"date":"1396/12/23 21:32","price":2.724},{"date":"1396/12/23 22:00","price":2.723},{"date":"1396/12/23 23:00","price":2.737},{"date":"1396/12/23 23:32","price":2.732}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398