کمترین: 
1.883
بیشترین: 
1.9225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9211
زمان: 
12/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1.9211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":1.883},{"date":"1396/12/23 01:00","price":1.891},{"date":"1396/12/23 02:00","price":1.892},{"date":"1396/12/23 02:32","price":1.894},{"date":"1396/12/23 03:00","price":1.8945},{"date":"1396/12/23 05:00","price":1.8925},{"date":"1396/12/23 05:32","price":1.8935},{"date":"1396/12/23 06:00","price":1.8925},{"date":"1396/12/23 06:32","price":1.893},{"date":"1396/12/23 07:32","price":1.8925},{"date":"1396/12/23 08:00","price":1.8915},{"date":"1396/12/23 09:00","price":1.8918},{"date":"1396/12/23 09:32","price":1.8925},{"date":"1396/12/23 10:08","price":1.8915},{"date":"1396/12/23 11:00","price":1.8855},{"date":"1396/12/23 11:32","price":1.8901},{"date":"1396/12/23 12:00","price":1.8873},{"date":"1396/12/23 12:32","price":1.8995},{"date":"1396/12/23 13:00","price":1.8975},{"date":"1396/12/23 13:32","price":1.8965},{"date":"1396/12/23 14:00","price":1.9005},{"date":"1396/12/23 14:32","price":1.901},{"date":"1396/12/23 15:00","price":1.904},{"date":"1396/12/23 15:32","price":1.8985},{"date":"1396/12/23 16:00","price":1.9},{"date":"1396/12/23 16:32","price":1.9023},{"date":"1396/12/23 17:00","price":1.8973},{"date":"1396/12/23 17:32","price":1.9022},{"date":"1396/12/23 18:32","price":1.9025},{"date":"1396/12/23 19:00","price":1.899},{"date":"1396/12/23 19:32","price":1.9083},{"date":"1396/12/23 20:00","price":1.9184},{"date":"1396/12/23 20:32","price":1.9064},{"date":"1396/12/23 21:00","price":1.9067},{"date":"1396/12/23 21:32","price":1.9138},{"date":"1396/12/23 22:00","price":1.9211},{"date":"1396/12/23 23:00","price":1.9225},{"date":"1396/12/23 23:32","price":1.9211}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398