کمترین: 
568.88
بیشترین: 
575.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
572.88
زمان: 
12/23 23:00
قیمت گازوئیل امروز 23 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 572.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":570.13},{"date":"1396/12/23 01:00","price":571.75},{"date":"1396/12/23 05:00","price":571.88},{"date":"1396/12/23 05:32","price":571.63},{"date":"1396/12/23 06:00","price":571.88},{"date":"1396/12/23 06:32","price":572.13},{"date":"1396/12/23 08:00","price":571.75},{"date":"1396/12/23 08:32","price":571.13},{"date":"1396/12/23 10:08","price":571.38},{"date":"1396/12/23 11:00","price":571.13},{"date":"1396/12/23 11:32","price":572.13},{"date":"1396/12/23 12:00","price":571.38},{"date":"1396/12/23 12:32","price":575.88},{"date":"1396/12/23 13:00","price":573.88},{"date":"1396/12/23 13:32","price":573.38},{"date":"1396/12/23 14:00","price":574.75},{"date":"1396/12/23 14:32","price":575.13},{"date":"1396/12/23 15:00","price":575.88},{"date":"1396/12/23 15:32","price":573.88},{"date":"1396/12/23 16:00","price":572.38},{"date":"1396/12/23 16:32","price":573.88},{"date":"1396/12/23 17:00","price":571.88},{"date":"1396/12/23 17:32","price":574.13},{"date":"1396/12/23 18:32","price":571.63},{"date":"1396/12/23 19:00","price":568.88},{"date":"1396/12/23 19:32","price":571.13},{"date":"1396/12/23 20:00","price":574.63},{"date":"1396/12/23 20:32","price":570.13},{"date":"1396/12/23 21:00","price":569.88},{"date":"1396/12/23 21:32","price":572.63},{"date":"1396/12/23 22:00","price":573.88},{"date":"1396/12/23 23:00","price":572.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399