کمترین: 
1.87
بیشترین: 
1.8916
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8853
زمان: 
12/23 23:32
قیمت نفت کوره امروز 23 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 1.8853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":1.8729},{"date":"1396/12/23 00:32","price":1.8735},{"date":"1396/12/23 01:00","price":1.8798},{"date":"1396/12/23 02:00","price":1.8788},{"date":"1396/12/23 02:32","price":1.8806},{"date":"1396/12/23 03:00","price":1.8794},{"date":"1396/12/23 03:32","price":1.8803},{"date":"1396/12/23 04:00","price":1.879},{"date":"1396/12/23 04:32","price":1.8796},{"date":"1396/12/23 05:00","price":1.88},{"date":"1396/12/23 05:32","price":1.8786},{"date":"1396/12/23 06:00","price":1.8811},{"date":"1396/12/23 06:32","price":1.88},{"date":"1396/12/23 07:00","price":1.8801},{"date":"1396/12/23 07:32","price":1.8798},{"date":"1396/12/23 08:00","price":1.8779},{"date":"1396/12/23 08:32","price":1.8761},{"date":"1396/12/23 09:00","price":1.8778},{"date":"1396/12/23 09:32","price":1.8774},{"date":"1396/12/23 10:08","price":1.8761},{"date":"1396/12/23 10:32","price":1.8746},{"date":"1396/12/23 11:00","price":1.8785},{"date":"1396/12/23 11:32","price":1.8816},{"date":"1396/12/23 12:00","price":1.879},{"date":"1396/12/23 12:32","price":1.8903},{"date":"1396/12/23 13:00","price":1.8861},{"date":"1396/12/23 13:32","price":1.883},{"date":"1396/12/23 14:00","price":1.8893},{"date":"1396/12/23 15:00","price":1.8916},{"date":"1396/12/23 15:32","price":1.8856},{"date":"1396/12/23 16:00","price":1.8802},{"date":"1396/12/23 16:32","price":1.8834},{"date":"1396/12/23 17:00","price":1.8811},{"date":"1396/12/23 17:32","price":1.8874},{"date":"1396/12/23 18:32","price":1.8851},{"date":"1396/12/23 19:00","price":1.87},{"date":"1396/12/23 19:32","price":1.8799},{"date":"1396/12/23 20:00","price":1.8855},{"date":"1396/12/23 20:32","price":1.8725},{"date":"1396/12/23 21:00","price":1.8758},{"date":"1396/12/23 21:32","price":1.8831},{"date":"1396/12/23 22:00","price":1.8865},{"date":"1396/12/23 22:32","price":1.8847},{"date":"1396/12/23 23:00","price":1.8838},{"date":"1396/12/23 23:32","price":1.8853}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398