کمترین: 
64.23
بیشترین: 
65.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.78
زمان: 
12/23 23:32
قیمت نفت برنت امروز 23 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 64.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":64.58},{"date":"1396/12/23 01:00","price":64.77},{"date":"1396/12/23 02:00","price":64.73},{"date":"1396/12/23 04:32","price":64.72},{"date":"1396/12/23 05:00","price":64.69},{"date":"1396/12/23 05:32","price":64.66},{"date":"1396/12/23 06:00","price":64.69},{"date":"1396/12/23 06:32","price":64.71},{"date":"1396/12/23 07:00","price":64.7},{"date":"1396/12/23 08:00","price":64.65},{"date":"1396/12/23 08:32","price":64.58},{"date":"1396/12/23 11:00","price":64.5},{"date":"1396/12/23 11:32","price":64.64},{"date":"1396/12/23 12:00","price":64.56},{"date":"1396/12/23 12:32","price":65.02},{"date":"1396/12/23 13:00","price":64.91},{"date":"1396/12/23 13:32","price":64.83},{"date":"1396/12/23 14:00","price":64.98},{"date":"1396/12/23 14:32","price":65},{"date":"1396/12/23 15:00","price":65.2},{"date":"1396/12/23 15:32","price":64.96},{"date":"1396/12/23 16:00","price":64.87},{"date":"1396/12/23 16:32","price":65.02},{"date":"1396/12/23 17:00","price":64.83},{"date":"1396/12/23 17:32","price":64.92},{"date":"1396/12/23 18:32","price":64.58},{"date":"1396/12/23 19:00","price":64.23},{"date":"1396/12/23 19:32","price":64.45},{"date":"1396/12/23 20:00","price":64.89},{"date":"1396/12/23 20:32","price":64.5},{"date":"1396/12/23 21:00","price":64.53},{"date":"1396/12/23 21:32","price":64.72},{"date":"1396/12/23 22:00","price":64.91},{"date":"1396/12/23 23:00","price":64.85},{"date":"1396/12/23 23:32","price":64.78}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398