کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
12/23 09:10
قیمت dsعنوان امروز 23 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 23 اسفند 1396 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":0},{"date":"1396/12/23 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 00:10","price":0},{"date":"1396/12/23 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 00:20","price":0},{"date":"1396/12/23 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 00:30","price":0},{"date":"1396/12/23 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 00:40","price":0},{"date":"1396/12/23 00:40","price":0},{"date":"1396/12/23 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 00:50","price":0},{"date":"1396/12/23 00:50","price":0},{"date":"1396/12/23 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 01:00","price":0},{"date":"1396/12/23 01:00","price":0},{"date":"1396/12/23 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 01:10","price":0},{"date":"1396/12/23 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 01:20","price":0},{"date":"1396/12/23 01:20","price":0},{"date":"1396/12/23 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 01:30","price":0},{"date":"1396/12/23 01:30","price":0},{"date":"1396/12/23 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 01:40","price":0},{"date":"1396/12/23 01:40","price":0},{"date":"1396/12/23 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 01:50","price":0},{"date":"1396/12/23 01:50","price":0},{"date":"1396/12/23 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 02:00","price":0},{"date":"1396/12/23 02:00","price":0},{"date":"1396/12/23 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 02:10","price":0},{"date":"1396/12/23 02:10","price":0},{"date":"1396/12/23 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 02:20","price":0},{"date":"1396/12/23 02:20","price":0},{"date":"1396/12/23 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 02:30","price":0},{"date":"1396/12/23 02:30","price":0},{"date":"1396/12/23 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 02:40","price":0},{"date":"1396/12/23 02:40","price":0},{"date":"1396/12/23 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 02:50","price":0},{"date":"1396/12/23 02:50","price":0},{"date":"1396/12/23 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 03:00","price":0},{"date":"1396/12/23 03:00","price":0},{"date":"1396/12/23 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 03:10","price":0},{"date":"1396/12/23 03:10","price":0},{"date":"1396/12/23 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 03:20","price":0},{"date":"1396/12/23 03:20","price":0},{"date":"1396/12/23 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 03:30","price":0},{"date":"1396/12/23 03:30","price":0},{"date":"1396/12/23 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 03:40","price":0},{"date":"1396/12/23 03:40","price":0},{"date":"1396/12/23 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 03:50","price":0},{"date":"1396/12/23 03:50","price":0},{"date":"1396/12/23 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 04:00","price":0},{"date":"1396/12/23 04:00","price":0},{"date":"1396/12/23 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 04:10","price":0},{"date":"1396/12/23 04:10","price":0},{"date":"1396/12/23 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 04:20","price":0},{"date":"1396/12/23 04:20","price":0},{"date":"1396/12/23 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 04:30","price":0},{"date":"1396/12/23 04:30","price":0},{"date":"1396/12/23 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 04:40","price":0},{"date":"1396/12/23 04:40","price":0},{"date":"1396/12/23 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 04:50","price":0},{"date":"1396/12/23 04:50","price":0},{"date":"1396/12/23 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 05:00","price":0},{"date":"1396/12/23 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 05:10","price":0},{"date":"1396/12/23 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 05:20","price":0},{"date":"1396/12/23 05:20","price":0},{"date":"1396/12/23 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 05:30","price":0},{"date":"1396/12/23 05:30","price":0},{"date":"1396/12/23 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 05:40","price":0},{"date":"1396/12/23 05:40","price":0},{"date":"1396/12/23 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 05:50","price":0},{"date":"1396/12/23 05:50","price":0},{"date":"1396/12/23 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 06:00","price":0},{"date":"1396/12/23 06:00","price":0},{"date":"1396/12/23 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 06:10","price":0},{"date":"1396/12/23 06:10","price":0},{"date":"1396/12/23 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 06:20","price":0},{"date":"1396/12/23 06:20","price":0},{"date":"1396/12/23 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 06:30","price":0},{"date":"1396/12/23 06:30","price":0},{"date":"1396/12/23 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 06:40","price":0},{"date":"1396/12/23 06:40","price":0},{"date":"1396/12/23 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 06:50","price":0},{"date":"1396/12/23 06:50","price":0},{"date":"1396/12/23 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 07:00","price":0},{"date":"1396/12/23 07:00","price":0},{"date":"1396/12/23 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 07:10","price":0},{"date":"1396/12/23 07:10","price":0},{"date":"1396/12/23 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 07:20","price":0},{"date":"1396/12/23 07:20","price":0},{"date":"1396/12/23 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 07:30","price":0},{"date":"1396/12/23 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 07:40","price":0},{"date":"1396/12/23 07:40","price":0},{"date":"1396/12/23 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 07:50","price":0},{"date":"1396/12/23 07:50","price":0},{"date":"1396/12/23 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 08:00","price":0},{"date":"1396/12/23 08:00","price":0},{"date":"1396/12/23 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 08:10","price":0},{"date":"1396/12/23 08:10","price":0},{"date":"1396/12/23 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 08:20","price":0},{"date":"1396/12/23 08:20","price":0},{"date":"1396/12/23 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 08:30","price":0},{"date":"1396/12/23 08:30","price":0},{"date":"1396/12/23 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 08:40","price":0},{"date":"1396/12/23 08:40","price":0},{"date":"1396/12/23 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 08:50","price":0},{"date":"1396/12/23 08:50","price":0},{"date":"1396/12/23 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 09:00","price":0},{"date":"1396/12/23 09:00","price":0},{"date":"1396/12/23 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 09:10","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398