کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/23 23:56
قیمت dsعنوان امروز 23 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 23 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":0},{"date":"1396/12/23 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 09:20","price":0},{"date":"1396/12/23 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 09:30","price":0},{"date":"1396/12/23 09:30","price":0},{"date":"1396/12/23 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 09:40","price":0},{"date":"1396/12/23 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 09:50","price":0},{"date":"1396/12/23 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 10:00","price":0},{"date":"1396/12/23 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 10:10","price":0},{"date":"1396/12/23 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 10:20","price":0},{"date":"1396/12/23 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 10:30","price":0},{"date":"1396/12/23 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 10:40","price":0},{"date":"1396/12/23 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 10:50","price":0},{"date":"1396/12/23 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 11:00","price":0},{"date":"1396/12/23 11:00","price":0},{"date":"1396/12/23 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 11:10","price":0},{"date":"1396/12/23 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 11:20","price":0},{"date":"1396/12/23 11:20","price":0},{"date":"1396/12/23 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 11:30","price":0},{"date":"1396/12/23 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 11:40","price":0},{"date":"1396/12/23 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 11:50","price":0},{"date":"1396/12/23 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 12:00","price":0},{"date":"1396/12/23 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 12:10","price":0},{"date":"1396/12/23 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 12:20","price":0},{"date":"1396/12/23 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 12:30","price":0},{"date":"1396/12/23 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 12:40","price":0},{"date":"1396/12/23 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 12:50","price":0},{"date":"1396/12/23 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 13:00","price":0},{"date":"1396/12/23 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 13:10","price":0},{"date":"1396/12/23 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 13:20","price":0},{"date":"1396/12/23 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 13:30","price":0},{"date":"1396/12/23 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 13:40","price":0},{"date":"1396/12/23 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 13:50","price":0},{"date":"1396/12/23 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 14:00","price":0},{"date":"1396/12/23 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 14:10","price":0},{"date":"1396/12/23 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 14:20","price":0},{"date":"1396/12/23 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 14:30","price":0},{"date":"1396/12/23 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 14:40","price":0},{"date":"1396/12/23 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 14:50","price":0},{"date":"1396/12/23 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 15:00","price":0},{"date":"1396/12/23 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 15:10","price":0},{"date":"1396/12/23 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 15:20","price":0},{"date":"1396/12/23 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 15:30","price":0},{"date":"1396/12/23 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 15:40","price":0},{"date":"1396/12/23 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 15:50","price":0},{"date":"1396/12/23 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 16:00","price":0},{"date":"1396/12/23 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 16:10","price":0},{"date":"1396/12/23 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 16:20","price":0},{"date":"1396/12/23 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 16:30","price":0},{"date":"1396/12/23 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 16:40","price":0},{"date":"1396/12/23 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 16:50","price":0},{"date":"1396/12/23 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 17:00","price":0},{"date":"1396/12/23 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 17:10","price":0},{"date":"1396/12/23 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 17:20","price":0},{"date":"1396/12/23 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 17:30","price":0},{"date":"1396/12/23 17:30","price":0},{"date":"1396/12/23 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 17:40","price":0},{"date":"1396/12/23 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 17:50","price":0},{"date":"1396/12/23 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 18:10","price":0},{"date":"1396/12/23 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 18:40","price":0},{"date":"1396/12/23 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 18:50","price":0},{"date":"1396/12/23 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 19:00","price":0},{"date":"1396/12/23 19:00","price":0},{"date":"1396/12/23 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 19:10","price":0},{"date":"1396/12/23 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 19:20","price":0},{"date":"1396/12/23 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 19:30","price":0},{"date":"1396/12/23 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 19:40","price":0},{"date":"1396/12/23 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 19:50","price":0},{"date":"1396/12/23 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 20:00","price":0},{"date":"1396/12/23 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 20:10","price":0},{"date":"1396/12/23 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 20:20","price":0},{"date":"1396/12/23 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 20:30","price":0},{"date":"1396/12/23 20:30","price":0},{"date":"1396/12/23 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 20:40","price":0},{"date":"1396/12/23 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 20:50","price":0},{"date":"1396/12/23 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 21:00","price":0},{"date":"1396/12/23 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 21:10","price":0},{"date":"1396/12/23 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 21:20","price":0},{"date":"1396/12/23 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 21:30","price":0},{"date":"1396/12/23 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 21:40","price":0},{"date":"1396/12/23 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 21:50","price":0},{"date":"1396/12/23 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 22:00","price":0},{"date":"1396/12/23 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 22:10","price":0},{"date":"1396/12/23 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 22:20","price":0},{"date":"1396/12/23 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 22:30","price":0},{"date":"1396/12/23 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 22:40","price":0},{"date":"1396/12/23 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 22:50","price":0},{"date":"1396/12/23 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 23:00","price":0},{"date":"1396/12/23 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 23:10","price":0},{"date":"1396/12/23 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 23:20","price":0},{"date":"1396/12/23 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 23:30","price":0},{"date":"1396/12/23 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 23:40","price":0},{"date":"1396/12/23 23:40","price":0},{"date":"1396/12/23 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/23 23:50","price":0},{"date":"1396/12/23 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398