کمترین: 
60.34
بیشترین: 
61.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.87
زمان: 
12/23 23:32
قیمت نفت سبک امروز 23 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 23 اسفند 1396 , 60.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/23 00:00","price":60.67},{"date":"1396/12/23 01:00","price":60.89},{"date":"1396/12/23 02:00","price":60.8},{"date":"1396/12/23 02:32","price":60.88},{"date":"1396/12/23 03:00","price":60.89},{"date":"1396/12/23 03:32","price":60.88},{"date":"1396/12/23 04:32","price":60.86},{"date":"1396/12/23 05:00","price":60.84},{"date":"1396/12/23 05:32","price":60.81},{"date":"1396/12/23 06:00","price":60.83},{"date":"1396/12/23 06:32","price":60.81},{"date":"1396/12/23 07:00","price":60.83},{"date":"1396/12/23 08:00","price":60.8},{"date":"1396/12/23 08:32","price":60.74},{"date":"1396/12/23 09:00","price":60.76},{"date":"1396/12/23 09:32","price":60.74},{"date":"1396/12/23 10:08","price":60.76},{"date":"1396/12/23 11:00","price":60.67},{"date":"1396/12/23 11:32","price":60.8},{"date":"1396/12/23 12:00","price":60.76},{"date":"1396/12/23 12:32","price":61.12},{"date":"1396/12/23 13:00","price":61.02},{"date":"1396/12/23 13:32","price":60.95},{"date":"1396/12/23 14:00","price":61.05},{"date":"1396/12/23 14:32","price":61.06},{"date":"1396/12/23 15:00","price":61.31},{"date":"1396/12/23 15:32","price":61.19},{"date":"1396/12/23 16:00","price":61.12},{"date":"1396/12/23 16:32","price":61.28},{"date":"1396/12/23 17:00","price":61.09},{"date":"1396/12/23 17:32","price":61.06},{"date":"1396/12/23 18:32","price":60.56},{"date":"1396/12/23 19:00","price":60.34},{"date":"1396/12/23 19:32","price":60.45},{"date":"1396/12/23 20:00","price":60.98},{"date":"1396/12/23 20:32","price":60.66},{"date":"1396/12/23 21:00","price":60.7},{"date":"1396/12/23 21:32","price":60.8},{"date":"1396/12/23 22:00","price":60.95},{"date":"1396/12/23 23:00","price":60.91},{"date":"1396/12/23 23:32","price":60.87}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398