کمترین: 
62.53
بیشترین: 
62.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.53
زمان: 
12/22 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 62.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 16:32","price":62.53}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398