کمترین: 
490000
بیشترین: 
496000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
496000
زمان: 
12/22 14:30
قیمت ربع سکه امروز 22 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 496000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 12:06","price":490000},{"date":"1396/12/22 13:00","price":495000},{"date":"1396/12/22 14:30","price":496000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398