کمترین: 
96268.8
بیشترین: 
96314.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96314.2
زمان: 
12/22 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 22 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 96314.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 11:40","price":96289.3},{"date":"1396/12/22 11:50","price":96288.0},{"date":"1396/12/22 12:00","price":96268.8},{"date":"1396/12/22 12:10","price":96269.2},{"date":"1396/12/22 12:20","price":96273.8},{"date":"1396/12/22 14:40","price":96314.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398