کمترین: 
0
بیشترین: 
6913
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6913
زمان: 
12/22 15:30
قیمت پوند امروز 22 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 22 اسفند 1396 , 6913 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 11:20","price":6903},{"date":"1396/12/22 12:00","price":6913},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":6913}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398