کمترین: 
0
بیشترین: 
4884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4849
زمان: 
12/22 19:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 22 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 4849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 11:10","price":4878},{"date":"1396/12/22 11:20","price":4884},{"date":"1396/12/22 11:30","price":4882},{"date":"1396/12/22 11:40","price":4866},{"date":"1396/12/22 11:50","price":4873},{"date":"1396/12/22 12:00","price":4877},{"date":"1396/12/22 12:10","price":4869},{"date":"1396/12/22 12:20","price":4861},{"date":"1396/12/22 12:30","price":4857},{"date":"1396/12/22 12:40","price":4856},{"date":"1396/12/22 13:00","price":4852},{"date":"1396/12/22 13:30","price":4861},{"date":"1396/12/22 13:40","price":4857},{"date":"1396/12/22 13:50","price":4864},{"date":"1396/12/22 14:00","price":4863},{"date":"1396/12/22 14:20","price":4862},{"date":"1396/12/22 14:40","price":4864},{"date":"1396/12/22 14:50","price":4860},{"date":"1396/12/22 15:10","price":4854},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":4851},{"date":"1396/12/22 17:10","price":4850},{"date":"1396/12/22 18:30","price":4848},{"date":"1396/12/22 19:10","price":4849}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398