کمترین: 
0
بیشترین: 
12477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12475
زمان: 
12/22 21:00
قیمت دینار بحرین امروز 22 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 12475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:10","price":12475},{"date":"1396/12/22 11:40","price":12427},{"date":"1396/12/22 11:50","price":12429},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":12429},{"date":"1396/12/22 16:30","price":12477},{"date":"1396/12/22 18:50","price":12427},{"date":"1396/12/22 19:30","price":12429},{"date":"1396/12/22 19:40","price":12475},{"date":"1396/12/22 20:00","price":12477},{"date":"1396/12/22 20:30","price":12429},{"date":"1396/12/22 21:00","price":12475}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398