کمترین: 
0
بیشترین: 
5773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5743
زمان: 
12/22 15:30
قیمت یورو امروز 22 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 22 اسفند 1396 , 5743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:10","price":5773},{"date":"1396/12/22 10:20","price":5744},{"date":"1396/12/22 10:50","price":5773},{"date":"1396/12/22 11:20","price":5748},{"date":"1396/12/22 11:30","price":5743},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":5743}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398