کمترین: 
0
بیشترین: 
4841
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4816
زمان: 
12/22 22:10
قیمت دلار امروز 22 اسفند 1396

قیمت دلاردر تاریخ 22 اسفند 1396 , 4816 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:10","price":4827},{"date":"1396/12/22 11:10","price":4835},{"date":"1396/12/22 11:20","price":4841},{"date":"1396/12/22 11:30","price":4839},{"date":"1396/12/22 11:40","price":4785},{"date":"1396/12/22 11:50","price":4796},{"date":"1396/12/22 12:00","price":4799},{"date":"1396/12/22 12:10","price":4794},{"date":"1396/12/22 12:20","price":4789},{"date":"1396/12/22 12:30","price":4786},{"date":"1396/12/22 12:40","price":4785},{"date":"1396/12/22 13:00","price":4782},{"date":"1396/12/22 13:30","price":4789},{"date":"1396/12/22 13:40","price":4786},{"date":"1396/12/22 13:50","price":4791},{"date":"1396/12/22 14:00","price":4790},{"date":"1396/12/22 14:20","price":4789},{"date":"1396/12/22 14:40","price":4791},{"date":"1396/12/22 14:50","price":4788},{"date":"1396/12/22 15:10","price":4784},{"date":"1396/12/22 15:30","price":4797},{"date":"1396/12/22 16:50","price":4802},{"date":"1396/12/22 17:10","price":4801},{"date":"1396/12/22 17:20","price":4813},{"date":"1396/12/22 18:30","price":4808},{"date":"1396/12/22 19:10","price":4809},{"date":"1396/12/22 22:10","price":4816}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398