کمترین: 
330000
بیشترین: 
339000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
339000
زمان: 
12/22 14:12
قیمت سکه گرمی امروز 22 اسفند 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 339000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 10:06","price":339000},{"date":"1396/12/22 12:12","price":330000},{"date":"1396/12/22 14:12","price":339000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398