کمترین: 
0
بیشترین: 
10002.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10002.9
زمان: 
12/22 15:30
قیمت دینار بحرین امروز 22 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 اسفند 1396 , 10002.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":10002.9},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":10002.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398