کمترین: 
0
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.6
زمان: 
12/22 15:30
قیمت افغانی امروز 22 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 54.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 09:10","price":54.6},{"date":"1396/12/22 15:20","price":0},{"date":"1396/12/22 15:30","price":54.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398