کمترین: 
658000
بیشترین: 
664600
قیمت تقلبی: 
664600
زمان: 
12/22 21:35
قیمت آبشده بنکداری امروز 22 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 664600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 08:05","price":658100},{"date":"1396/12/22 10:05","price":658000},{"date":"1396/12/22 11:40","price":658500},{"date":"1396/12/22 12:05","price":660000},{"date":"1396/12/22 12:10","price":660500},{"date":"1396/12/22 12:20","price":660900},{"date":"1396/12/22 12:30","price":661900},{"date":"1396/12/22 12:35","price":662100},{"date":"1396/12/22 12:40","price":661500},{"date":"1396/12/22 12:45","price":661700},{"date":"1396/12/22 12:50","price":661000},{"date":"1396/12/22 13:05","price":661500},{"date":"1396/12/22 13:25","price":662000},{"date":"1396/12/22 13:40","price":661800},{"date":"1396/12/22 14:10","price":662500},{"date":"1396/12/22 15:25","price":662700},{"date":"1396/12/22 15:30","price":662200},{"date":"1396/12/22 15:35","price":662000},{"date":"1396/12/22 15:50","price":661900},{"date":"1396/12/22 16:10","price":662900},{"date":"1396/12/22 16:30","price":663500},{"date":"1396/12/22 18:05","price":663700},{"date":"1396/12/22 19:20","price":664500},{"date":"1396/12/22 21:35","price":664600}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398