کمترین: 
566.25
بیشترین: 
572.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569.88
زمان: 
12/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 569.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 01:00","price":569.88},{"date":"1396/12/22 05:00","price":568.38},{"date":"1396/12/22 06:00","price":567.88},{"date":"1396/12/22 07:00","price":568.38},{"date":"1396/12/22 08:32","price":569.13},{"date":"1396/12/22 09:00","price":569.63},{"date":"1396/12/22 09:32","price":570.38},{"date":"1396/12/22 11:00","price":569.13},{"date":"1396/12/22 11:32","price":567.63},{"date":"1396/12/22 12:00","price":568.63},{"date":"1396/12/22 12:32","price":569.63},{"date":"1396/12/22 13:00","price":572.13},{"date":"1396/12/22 13:32","price":572.38},{"date":"1396/12/22 14:08","price":571.38},{"date":"1396/12/22 14:32","price":571.63},{"date":"1396/12/22 15:32","price":570.13},{"date":"1396/12/22 16:00","price":569.63},{"date":"1396/12/22 16:32","price":568.38},{"date":"1396/12/22 17:00","price":568.88},{"date":"1396/12/22 17:32","price":572.75},{"date":"1396/12/22 18:32","price":566.38},{"date":"1396/12/22 19:00","price":566.25},{"date":"1396/12/22 19:32","price":570.88},{"date":"1396/12/22 20:00","price":570.13},{"date":"1396/12/22 20:32","price":570.88},{"date":"1396/12/22 21:00","price":571.13},{"date":"1396/12/22 21:32","price":569.38},{"date":"1396/12/22 22:00","price":570.88},{"date":"1396/12/22 22:32","price":570.25},{"date":"1396/12/22 23:00","price":569.13},{"date":"1396/12/22 23:32","price":569.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398