کمترین: 
2.781
بیشترین: 
2.811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.789
زمان: 
12/22 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 22 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 اسفند 1396 , 2.789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/22 00:00","price":2.784},{"date":"1396/12/22 00:32","price":2.788},{"date":"1396/12/22 02:00","price":2.785},{"date":"1396/12/22 02:32","price":2.784},{"date":"1396/12/22 03:32","price":2.785},{"date":"1396/12/22 04:08","price":2.788},{"date":"1396/12/22 05:00","price":2.784},{"date":"1396/12/22 05:32","price":2.788},{"date":"1396/12/22 08:32","price":2.789},{"date":"1396/12/22 09:32","price":2.796},{"date":"1396/12/22 11:00","price":2.792},{"date":"1396/12/22 11:32","price":2.804},{"date":"1396/12/22 12:00","price":2.803},{"date":"1396/12/22 13:00","price":2.8},{"date":"1396/12/22 13:32","price":2.802},{"date":"1396/12/22 14:08","price":2.804},{"date":"1396/12/22 15:32","price":2.811},{"date":"1396/12/22 16:00","price":2.806},{"date":"1396/12/22 16:32","price":2.8},{"date":"1396/12/22 17:00","price":2.787},{"date":"1396/12/22 17:32","price":2.788},{"date":"1396/12/22 19:32","price":2.79},{"date":"1396/12/22 20:00","price":2.792},{"date":"1396/12/22 20:32","price":2.781},{"date":"1396/12/22 21:00","price":2.788},{"date":"1396/12/22 21:32","price":2.785},{"date":"1396/12/22 22:00","price":2.784},{"date":"1396/12/22 22:32","price":2.785},{"date":"1396/12/22 23:00","price":2.788},{"date":"1396/12/22 23:32","price":2.789}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398